Urban klimasikring og lokal afledning af vand

Kommuner, forsyninger og private bygherrer investerer i disse år i anlæg for lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) for at begrænse eller undgå oversvømmelser fra skybrud. Men der findes ikke en samlet adgang til data om LAR-anlæggenes placering og funktion, og dermed også et begrænset kendskab til effekten. Derudover er det et kendt problem, at mange LAR-anlæg ødelægges af graveaktiviteter, når forskellig infrastruktur vedligeholdes som konsekvens af den manglende viden om anlæggenes placering.

For at beskytte de store investeringer har Aarhus kommune, Aarhus Vand og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indgået et samarbejde, der har til formål, at undersøge mulighederne for at udstille data om LARanlæg. I dette oplæg præsenteres projektet, herunder en analyse af relevante LAR-data samt udarbejdelse af en mock-up af en mulig løsning og de brugerbehov, som projektet skal understøtte.

Bredt samarbejde om projektet
I dette projektsamarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er formålet at undersøge muligheder for udstilling af data om LAR-anlæg og disses placering. Herunder udvikles en “mock-up” for udstilling af data om LAR-anlæg. Projektet involverer også en analyse og beslutning om relevante LARdata, der skal udstilles gennem brugerworkshops. Afslutningsvis udstilles løsningen i SDFE LABS med henblik på yderligere formidling, brugertest og afdækning af anvendelsespotentialer.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats
  • 15. Livet på land
  • 17. Partnerskaber for handling