Satellitbilleder letter landmændenes hverdag

Tusindvis af årlige kontrolbesøg hos landmænd i Danmark er blevet reduceret kraftigt ved hjælp af satellitdata og en brugervenlig app. Det giver tilfredse landmænd, og bidrager til en mere effektiv og fleksibel forvaltning af EU-støtteordninger og et mere målrettet fokus, hvor de store forseelser, og ikke småovertrædelserne, kommer i søgelyset.

Når Landbrugsstyrelsen hidtil har sendt kontrollører ud på landbrugsbedrifter rundt om i landet, har mange landmænd sukket over det besvær, det medførte: Der er typisk en masse dokumentation der skal findes frem, og landmanden er nødt til at afsætte en del tid til at følge kontrolløren rundt på bedriften. Og nogle gange ender en kontrol med at kontrolløren kun finder småfejl og mindre overtrædelser på deres marker. Ikke desto mindre er det et ufravigeligt krav fra EU, at Landbrugsstyrelsen kontrollerer, at der er landbrugsaktivitet på de marker, som landmanden får landbrugsstøtte for. Med hjælp fra satellitter og maskinlæring er der nu vendt op og ned på den gængse praksis.

En massiv mængde Sentinel-satellitbilleder danner lange tidsserier af observationer for de over 500.000 marker, Landbrugsstyrelsen kontrollerer. Ved hjælp af satellitbillederne, og avancerede maskinlæringsmetoder, bliver de forskellige typer af landbrugsaktivitet på markerne løbende moniteret. Resultaterne vises i et opdateret GIS-system, som landmændene indberetter i, og søger landbrugsstøtte igennem. Her kan landmanden løbende følge med i, hvorvidt hans marker er godkendte af den satellitbaserede kontrol vha. trafiklysfarver på markkortet. En grøn mark på kortet angiver, at en landbrugsaktivitet er registreret, og marken er godkendt. Er marken farvet gul, er der endnu ikke et entydigt resultat, som kan påvise en landbrugsaktivitet. Landmanden kan på den måde blive opmærksom på, hvor han bør fokusere indsatsen. Hvis satellitanalyserne viser, at marken ikke ser ud til at have undergået nogle landbrugsaktiviteter sidst i perioden, bliver marken rød, og Landbrugsstyrelsen kan trække landbrugsstøtten tilbage, medmindre landmanden kan dokumentere aktivitet.

På denne måde er kontrollen transparent og foretages på samtlige bedrifter i Danmark, i stedet for på en mindre kontrolpopulation. Der er en vejledende effekt i, at alle marker kontrolleres, samt i at resultaterne deles med den enkelte landmand. De første tal tyder på, at landmændene i højere grad efterlever reglerne, og modtagelsen fra landbrugserhvervet har også været god.

Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med DHI GRAS udviklet analyseværtøjerne og infrastrukturen bag det nye satellitbaseret landbrugskontrolsystem.

For landmanden betyder den nye form for kontrol:
• Færre fysiske kontrolbesøg
• Mindre papirarbejde og mere vejledning
• Landmanden får længere tid til at leve op til aktivitetskravet – og dermed mere fleksibilitet.
• Landmanden får løbende adgang til Landbrugsstyrelsens vurdering af aktivitetskravet på sine marker, så han kan handle med det samme, såfremt enkelte græsmarker ikke lever op til kravet om slåning eller afgræsning.

Med den satellitbaserede kontrol bevæger vi os væk fra en detaljeret kontrol af enkelte landmænd, udtaget via stikprøver, til en mindre detaljeret kontrol af samtlige landbrugsarealer. Dette betyder, at landmændene oplever, at vi i vores kontrol fokuserer på de store overtrædelser og ikke på de mindre detaljer. Netop fokusering på større overtrædelser har længe været efterspurgt af landbruget.