Maritim risikokortlægning af hele Grønland på rekordtid

Menneskelig aktivitet i Grønland er tæt forbundet med kystzonen. Maritime aktiviteter spiller således en afgørende rolle i folks hverdag, blandt andet på grund af klimaforandringer. I disse år øges den menneskelige aktivitet i hele den arktiske region med hensyn til turisme, fiskeri, mineralefterforskning og skibsfart. Den geopolitiske bevågenhed omkring Grønland er ligeledes steget markant de senere år. Trods øget global opmærksomhed og aktivitetsniveau i de kystnære farvande, dækker de officielle søkort kun i mindre grad de kystnære og lavvandede farvande og store områder er fortsat ukortlagte. Manglen på opdateret og pålidelig maritim information om de kystnære farvande i Grønland forårsager således en betragtelig øget navigationsmæssig risiko som derved mindsker maritime operatørers evne, civile såvel som militære, til at operere sikkert og effektivt i Grønlandske farvande.

På denne baggrund har DHI i samarbejde med Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) og Søværnets Center for Taktik (TAC), udviklet og testet en satellitbaseret skalerbar metode kaldet NANOK (Nautical Navigations Operational Knowledge) som gennem en innovativ kombination af frie og åbne optiske Sentinel-2 satellitdata samt machine learning, kortlægger skærfyldte områder ned til en dybde på 9 meter samt tidevandszoner og kystlinjer i Grønlands kystnære farvande. Alene i projektperioden er over 47.000km2 blevet kortlagt, altså mere end Danmarks samlede landareal, hvilket understreger metodens skalerbarhed. Gennem NANOK kan DHI kan kortlægge hele Grønlands kystzone på blot ét år.

De satellitbaserede navigationsrisikokort fra NANOK-projektet erstatter ikke officielle søkort, men tilbyder vigtig risikominimerende maritim information, der gør det muligt for brugeren at danne sig et præcist og dækkende overblik over særligt farefyldte områder i den Grønlandske kystzone.

Kortlægningen er valideret mod 19 års traditionel søopmålingsdata samt nyeste laser altimetridata fra NASA’s ICESat-2 mission og omend NANOK for nuværende er et prototypedatasæt detekteres op til 73-100% af skærene i områder med dybder ned til 9 meter.

I et sammenligningsstudie mellem NANOKs automatisk udtegnede kystlinje og Geodatastyrelsens høj-kvalitets manuelt udtegnede kystlinje fandtes at NANOK i 97,7% af tusindvis af sammenligningspunkter afviger mindre end 20 meter fra den manuelt udtegnede kystlinje.

Perspektiverne ved DHIs automatiske kystzonekortlægning er således store og et eksempel på hvordan satellitdata kan supplere traditionel kortlægning til gavn for en bred vifte af slutbrugere.
En del af resultaterne fra den eksisterende kortlægning kan ses på DHI-webappen www.nanok.xyz.

Se omtale af NANOK projektet i det Grønlandske medie Sermitsiaq – https://sermitsiaq.ag/node/233089

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 14. Livet i havet