Kapacitetskort for elnettet

Over de seneste par år har der været en voksende interesse for etablering af nye elproduktionsanlæg baseret på vedvarende energikilder (VE-anlæg) i Danmark, og denne udvikling ser ud til at fortsætte i årene fremover. Det er især nye solcelleanlæg, der skyder op i landskabet og placeringen af disse baseres ofte på adgangen til arealer, hvor anlæggene kan placeres.

Ny elproduktion fra VE-anlæg skal kunne anvendes enten lokalt, hvor anlæggene placeres, nationalt eller som eksport til naboområderne. Hvis ikke produktionen kan anvendes, hvor den er placeret, kan der blive behov for forstærkninger i elnettet. Etableringstiderne for sådanne forstærkninger vil være forskellige fra station til station og mellem distributions- og transmissionsnettet, men ofte kan der gå adskillige år, hvilket kan være i konflikt med den hurtige etableringstid, der er for nye VE-anlæg.

Formålet med kapacitetskortet er at skabe fælles fokus på placering, mængde og tids-forhold relateret til tilslutning og indpasning af nye elproduktionsanlæg, herunder:

– At skabe et grundlag for tidlig dialog mellem Energinet, netselskaber og anlægsejere for at effektivisere planlægning og etablering af nye elproduktionsanlæg for alle parter.
– At synliggøre gode placeringer og aktuelt realiserbare mængder set i relation til elnettet. Herved kan hastigheden for tilslutning og indpasning optimeres, og de samfundsøkonomiske omkostninger minimeres.
– At levere ensartet og transparent information vedrørende elnettets muligheder for tilslutning og indpasning af ny produktion.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 7. Bæredygtig energi
  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 13. Klimaindsats