Hvor dybt er der?

Vanddybder er centrale for alle aktiviteter i den kystnære zone. Unikt vanddybde datasæt nu tilgængelig for de danske kystnære områder. For mange vandområder er det første gang at dybderne er blevet kortlagt i detaljer.

Information om vanddybder (bathymetri) er et centralt element i alle aktiviteter der har med forhold i den kystnære zone at gøre. Det gælder eksempelvis i relation til klimatilpasning, VVM undersøgelser, modellering af stormflod, vurdering af kystdynamik og -erosion og meget mere.

Traditionelt opmåles vanddybder med ekkolod fra skib, og udover at det er en meget dyr og tidskrævende aktivitet, har det også den begrænsning at metoden ikke er brugbar i de kystnære og lavvandede områder. Den mest opdaterede model, som det officielle Danmark råder over – Geodatastyrelsens bathymetri-model i 50m opløsning fra 2006 – er derfor præget af interpolation i de kystnære områder samt af at være af ældre dato. Da den kystnære zone er utrolig dynamisk, er der behov for at data er både opdaterede og i en høj rumlig opløsning, hvis man vil beskrive kystprocesser detaljeret og præcist. Ved hjælp af satellitdata og avanceret fysisk modellering har DHI GRAS dannet et højopløseligt og opdateret bathymetri-datasæt for de danske kystnære områder der netop møder dette behov.

Unik og opdateret information der kan integreres direkte i GIS og modelleringssoftware

Baseret på de frit tilgængelige Sentinel-2 data har vi ved hjælp af avanceret fysisk modellering kortlagt vanddybder i intervallet 0 – 8 meters dybde for samtlige danske farvande i en opløsning på 10 x 10 m. For ca. 60 vandområder er kortlægningen sket for første gang nogensinde og for de resterende områder i en hidtil uset rumlig opløsning.

De nye detaljerede data er tilgængelige i formater der muliggør direkte integration i ethvert GIS miljø og modelleringssoftware, som fx MIKE. Modellen er tidevandsjusteret til standard-datum, og kan således direkte integreres med den eksisterende grovere danske bathymetri-model eller de frie højdedata. Det er derved muligt både at give en komplet dækning af de danske farvande i den bedst mulige opløsning samt danne en meget detaljeret kombineret topografisk/bathymetrisk model af den kystnære zone, således at de frie højdedata nu kan udvides forbi deres nuværende dækning som stopper ved vandlinjen.

Den nye bathymetri-model for Danmark er et godt eksempel på de muligheder som de frie Sentinel satellitdata tilbyder og den værdiskabelse som ligger i afledte produkter. I dette tilfælde med stor relevans for både rådgivere, myndigheder og miljøkonsulenter og andre aktører i de indre danske farvande, som nu har mulighed for meget mere detaljerede studier af kystzonen. Ligeledes kan teknologien bag datasættet bruges til at foretage hyppigere ajourføring af bathymetry-modellen i områder hvor kysten ændrer sig over tid, og dermed give mulighed for ændringsudpegninger og helt opdaterede kort.