Det Grønne Danmarkskort

Udfordringen
Danmarks natur og miljø er, og har altid været, i forandring, og hver eneste dag ændrer eller udvikler det danske naturlandskab sig på den ene eller anden måde. Dels under naturlige geo- og biofysiske processer, dels en hurtigere og stigende grad af urbanisering, menneskelige påvirkninger samt ikke mindst de afledte konsekvenser skabt af klimaforandringer.

Samspillet mellem vores naturgrundlag og vores byer, klimaet, planter, dyr og mennesker, og de konstante forandringer det samspil forårsager, er komplekst, og viden om disse konstante forandringer er helt centralt for at kunne reagere i tide og sikre at beslutninger tages på et oplyst grundlag.

Data som løbende og afdækkende kan måle naturens puls og dokumentere hvordan vores landskab forandrer sig, hvordan vores byer udvikler sig og hvordan vores natur og miljø påvirkes af klimaforandringer, findes ikke i dag på landsdækkende niveau. Det skaber en informationskløft for de danske myndigheder, videns institutioner, civilsamfundsinstitutioner, virksomheder, m.fl. som har et konkret behov for et afdækkende og tidsligt datagrundlag til at understøtte deres arbejde og beslutningsprocesser.

Løsningen
Dynamiske fænomener kræver dynamiske løsninger og på trods af at traditionelle tilgange til data og informationsindsamling omkring vores natur, såsom feltobservationer og in situ opmålinger er veletablerede og kendte, er de til gengæld omkostningstunge, delvist statiske, og giver ikke det fulde indblik i de rumlige og tidslige forandringer. Moderne satellitteknologi og maskinlæringsmetoder kan i dag anvendes til at adressere den eksisterende informationskløft hvad angår netop de tidslige og rumlige forandringer. De kan anvendes som et effektivt, afdækkende og tidsligt supplement til eksisterende data og kombinationen af disse kan skabe hidtil uset indsigt i det dynamiske Danmark.

Med udgangspunkt i koblingen mellem det bedste fra satellitter (offentlige Copernicus data med høj tidslighed), den høje rumlige detaljegrad fra SDFE ortofotos samt den nyeste deep learning teknologi er vi idag i stand til at tælle og kvantificere hver eneste grønne kvadratmeter af Danmark. Denne kapacitet er udstillet på ‘Det Grønne Danmarkskort’ hvor kombinationen af ovenstående er anvendt til at illustrere hvordan alt det grønne kan optælles præcist, regelmæssigt og kontinuerligt.

Det Grønne Danmarkskort, vil være et væsentligt input til at få estimeret væsentlige drivere indenfor vigtige emner som biodiversitet, klima natur og miljø. Det bringer nye perspektiver og nye muligheder i spil for at understøtte et kontinuerligt opdateret datagrundlag (fra land til region, fra region til kommune, fra kommune til kommune, fra have til have…) som kan måle, monitere og benchmarke performance ift. en række relevante multilaterale processer (SDG’erne, New Green Deal, Paris aftalen, biodiversitetsmålene,…) og samtidig bidrage med et relevant værktøj som kommunerne kan bruge til at understøtte den grønne omstilling, samt udviklingen af grønne, dynamiske og ”sunde” bymiljøer og landdistrikter.

Fra det nationale til det lokale vil værktøjet kunne besvare en række spørgsmål omkring den aktuelle tilstand, samt tidslige udvikling, af vores natur og miljø, heriblandt:
• Hvor mange km2 skov er der i Danmark lige nu og hvordan har det ændret sig de sidste 5 år?
• Hvordan har sammensætningen af grønne arealer I Odense Kommune ændret sig de sidste to år (i.e. hvor mange m2 af de grønne arealer udgøres af henholdsvis egetræer og bøgetræer, buske og hække, græsarealer og så videre)?
• Er dette græsareal blevet slået I indeværende sommer og hvor ofte bliver slået?
• Hvor mange m2 hæk er der på Fanø og hvor mange træer er der?

Det grønne Danmarkskort bidrager således til at sikre et holistisk og sammenhængende datagrundlag for alt som er grønt, som kan bidrage til at beslutninger bliver taget på den bedst mulige baggrund.

Se det Grønne Danmarkskort på https://greendenmark.dhigroup.com/

Baggrund
Det Grønne Danmarkskort blev udviklet af DHI GRAS i forbindelse med årets (2021) hackaton arrangeret af Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og SDFE – med fokus på brug af maskinlæring og geodata til at styrke den grønne omstilling. Løsningen vil blive videreudviklet til en landsdækkende og kontinuerligt opdateret service til gavn for mange.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 3. Sundhed og trivsel
  • 6. Rent vand og sanitet
  • 7. Bæredygtig energi
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats
  • 15. Livet på land