Datainfrastruktur til at håndtere et klima under forandring

Danmark står overfor at skulle håndtere ekstreme klimaforhold og grøn omstilling. Derfor skal der være nem adgang til data, som skaber et solidt beslutningsgrundlag. Med Digitaliseringsstrategien 2016-20 er der etableret adgang til data om terrænnær hydrologi, som før lå spredt hos forskellige myndigheder, blandt andet hos kommunerne og vandforsyningsselskaberne.

Der er udviklet i alt fire systemer, der samlet udgør infrastrukturen til at udveksle og visualisere data om påvirkning fra nedbør, hav, vandløb og terrænnært grundvand. Det drejer sig om systemerne: Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP), Samling af Vandløbsdata (SaV), Vandløbsreferencen, samt klimatilpasningsværktøjet KAMP. Målgruppen er rådgivere, udviklere, forsyningsvirksomheder, kommunale klima-, plan- og miljømedarbejdere og andre med interesse for klimatilpasning og klimasikring.

HIP udstiller frie offentlige hydrologiske data sammen med helt nye og enestående modelberegninger af terrænnære hydrologiske forhold på hipdata.dk. Det inkluderer målinger, der ejes af kommuner, regioner og staten. Vandløbsdata fra kommuner og Miljøstyrelsen om vandstande, vandføring og skikkelser (dvs. tværprofiler, længdeprofiler, rør mm. i vandløb) er gjort tilgængelige med ny digital infrastruktur (SaV) udviklet af Danmarks Miljøportal og SDFE. Derudover vises terrænnære grundvandsdata fra GEUS’s Jupiterdatabase, samt havvandsstandsdata fra DMI og Kystdirektoratet. HIP trækker på målinger, der ligger hos og vedligeholdes af forskellige dataejere. Når grundvandsdata indberettes til Jupiter vil de derfor også ses i HIP og dermed bidrage til at kvalitetssikre modelberegninger af dybden til terrænnært grundvand.

Målinger og modelberegninger om vandets kredsløb i HIP understøtter helhedsorienteret klimatilpasning. Daglige modelberegninger i HIP er foretaget af GEUS med klimadata og klimascenarier fra DMI for både en historisk periode (1990-2019) og for den nære (2041-2070) og fjerne (2071-2100) fremtid, og der er beregnet en række statistiske indikatorer og ekstremhændelser for de tre 30-års perioder til brug for klimatilpasning og langsigtet planlægning. Udvalgte HIPdata anvendes også i KAMP på klimatilpasning.dk, hvor de kombineres med miljø- og ejendomsdata for at understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning.

Det fulde datagrundlag inkl. modelusikkerheder kan visualiseres og downloades fra hipdata.dk, samt hentes ind i andre IT-systemer via webservices fra dataforsyningen.dk. De historiske modelberegninger af dybden til grundvand kan let sammenlignes med terrænnære pejlinger i HIP, der findes forskellige steder i landet fra forskellige perioder. Ofte er der kun én pejling i en boring, hvorimod modelberegninger leverer supplerende 30 års daglige data for hvert 100 m grid, så man kan se variationen i dybden til grundvand. Maskinlæring er desuden anvendt til at kortlægge de mest sandsynlige dybder til terrænnært grundvand i 10 m grid sommer og vinter, og der findes vandføringsberegninger i ca. 60.000 vandløbspunkter i HIP. Kombinationen af daglige historiske modelberegninger, målinger, detaljerede kort over dybden til terrænnært grundvand i 10 m grid, samt fremskrevne beregninger giver helt nye muligheder for klimatilpasning.

Modelberegninger i HIP er udviklet til brug for screening, men der kan også downloades såkaldte randbetingelser (ekspertdata) fra HIP til videreudvikling. Disse “randdata” danner en fælles referenceramme for videreudvikling af mere detaljerede og præcise løsninger med brug af supplerende lokale data. Digitaliseringsinitiativet har også udviklet en vandløbsreference, der letter sammenstilling og udveksling af vandløbsdata mellem forskellige dataejere og aktører, der arbejder med vandforvaltning og klimatilpasning, fx sammenstilling af kommunernes skikkelsesdata til oversvømmelseskortlægning. Vandløbsreferencen er registreret under GeoDanmarks Vandløbsmidte, der vedligeholdes løbende i samarbejde mellem SDFE og kommunerne.

Der kan læses mere om digitaliseringsinitiativet på sdfe.dk/tkv. Prøv også selv HIP her: hipdata.dk.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP kan tilgås på klimatilpasning.dk, og en kort beskrivelse af KAMP findes også andetsteds på brugstedet.dk.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 6. Rent vand og sanitet
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats
  • 17. Partnerskaber for handling