Befolkningsfremskrivninger styrker den kommunale beslutningsproces

Befolkningens fremtidige fordeling har afgørende betydning for den kommunale planlægning og budgetlægning. Systemet DemoGrafix leverer et kvalificeret scenarie for fremtidens befolkningsfordeling og styrker kommunernes planlægning.

Borgerne bidrager til kommunens økonomi via skatter og afgifter og bruger også ressourcer via daginstitutioner, skoler, ældrepleje osv. DemoGrafix er et system til fremskrivning af befolknings-fordelingen i en kommune fordelt på delområder for at opnå en detaljeret geografisk opløsning. Systemet er scenario-baseret; ved at ændre forudsætningerne – eksempelvis forventet boligbyggeri – kan der udarbejdes forskellige scenarier for den fremtidige befolkningsudvikling.

Det store overblik
Befolkningens fordeling inden for en kommune varierer mere, end man umiddelbart tror. Demografiske komponenter som fødsler, dødsfald og flytninger varierer således imellem centrum, landsbyer og landdistrikter, og geografien spiller derfor en stor rolle for fremskrivningen af befolkningsudviklingen. DemoGrafix opdeler kommunen i op til 500 delområder for at tilgodese dette behov. Delområderne samles derefter til skoledistrikter, ældredistrikter osv. Systemet indeholder et skolemodul, der på grundlag af befolkningsfremskrivninger analyserer det fremtidige behov for skoler og klasser. Visualisering af resultaterne med de indbyggede kortfunktioner gør det nemt at overskue den fremtidige befolkningsudvikling og de heraf afledte konsekvenser.

Demografix i Gribskov Kommune
Kristian Birkegaard
 er leder af Vidensteam: Fysisk og økonomisk planlægning, der arbejder med Demografix i Gribskov Kommune. “Alt det med befolkningsfremskrivning er lidt specialiseret, og der er ikke så mange der interesserer sig for det – men de burde gøre det!”

Demografix særligt er en fordel for en lille kommune som Gribskov, der er organiseret i matrix og arbejder på tværs i forvaltningerne, mener Kristian. “Arbejdet med befolkningsfremskrivninger går på tværs af alle forvaltninger og har stor økonomisk betydning. Derfor bruger vi Demografix meget aktivt til analyser og scenarier”.

To scenarier
Lige nu arbejder Kristian særligt med skolerne i Gribskov Kommune. Ligesom mange andre danske kommuner er børnetallet faldende – og skal man så lukke skolerne? Gribskov kommune har valgt at finde andre anvendelser for skolerne frem for at lukke, og beregningerne i Demografix understøtter og kvalificerer handleplanerne. “Hvis vi også skal have plads til f.eks. en børnehave i den nuværende skole, er det altafgørende at der kun kommer 150 børn om 5 år og ikke 250”, forklarer Kristian.

“Tidligere havde man én prognose at gå ud fra, og så rettede man til hvert år. I dag kalder vi det fremskrivninger og opstiller oftest to scenarier for fremskrivningen: Et positivt scenarie, der f.eks. bygger på at finanskrisen løjer af, og der bliver bygget en masse nye boliger – og ét, hvor der ikke bliver bygget en eneste ny bolig. Et sted indimellem de to scenarier forventer vi, at udviklingen vil være,” fortæller Kristian, som derefter gennemgår fremskrivningerne med de berørte institutioner, som træffer en beslutning på baggrund af fremskrivningen.

Systemløsning
DemoGrafix afvikles under Microsoft Windows uafhængig af anden software, men anvender geodata direkte fra ArcMap, MapInfo osv., og resultatet kan indlæses direkte i for eksempel Excel for videre bearbejdning. Brugeren skal ikke være GIS-specialist, da de nødvendige geografiske analyser og præsentationer på kort sker i DemoGrafix.

Aktører
Primo 2018 var der 56 kommuner som brugte Demografix til beregning af befolknings- og skoleprognoser.